دیدنی های مشهد

المان های شهری مشهد


المان یا نماد شهری ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی ، صفحات قائم یا منحنی، استفاده میشود. قبل از هر چیز این ترکیب دارای یک طراحی هندسی زیباست به گونه ای که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را به گونه ای جذب خود مینماید و ذهنشان را درگیر خود میکند که تا مدتها در آن منطقه از شهر به صورت سمبلیک مشخصه ای برای شناخت شهر در منطقه ی مورد نظر میگردد و در واقع جزو شاخصه های شهری میگردد. به گونه ای که ذهن با برده شدن نام منطقه ی مذبور ناخودآگاه به دنبال شاخصه ها و ویژگی های خاص آن منطقه، المان مورد نظر را در خود تصویر سازی خواهد کرد. چند سالی است که به همت شهرداری مشهد المانهای بسیار زیبایی که به المان های نوروزی نیز مشهور شده ، در شهر مشهد جلوه نمایی میکند و به مزاج مسافران بسیار خوش آمده است که همین استقبال باعث شده المان های شهری به لیست دیدنی های مشهد نیز اضافه گردد.
 

دیدنی های مشهد